Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

Jakobyho 15
04001 Košice
IČO: 00133132

Informácie o inštitúcii Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

O škole

 

Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach vo svojej  štyridsaťročnej histórii vždy patrila k vzdelávacím inštitúciám, ktoré významne ovplyvňovali a formovali dianie v oblasti stredného umeleckého školstva na celom Slovensku. V súčasnosti, opierajúc sa o tradície, škola vytvára nové podmienky na vzdelávanie výtvarne nadaných a talentovaných mladých ľudí a buduje svoj nový imidž prostredníctvom vlastného Školského vzdelávacieho programu

 

MODERNÁ ŠKOLA DIZAJNU

Vedenie školy sa snaží udržiavať a zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a reagovať na požiadavky uchádzačov o štúdium, žiakov, rodičov a ďalších partnerov školy, vrátane zamestnávateľov a vysokých škôl. Pre dosiahnutie týchto cieľov v priebehu školského roka 2007/2008 škola zaviedla systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9000:2001.

Sídlom ŠÚV je historická budova na Jakobyho ulici, vyučuje sa tiež v ateliéroch vysunutých pracovísk na Kmeťovej a Rumanovej ulici. V samotnom centre mesta - na Zbrojničnej ulici sa nachádza historická budova Rotunda, ktorou škola disponuje a využíva ju ako výstavný priestor pre prezentáciu študijných prác žiakov, ich učiteľov, prípadne iných záujemcov a inštitúcií. Študenti majú možnosť ubytovania v Školských internátoch na Medickej, Považskej a Werferovej ulici.

Škola úžitkového výtvarníctva poskytuje úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou žiakom, ktorí disponujú nevyhnutnou mierou výtvarného talentu a pripravuje ich pre prax i pre vysokoškolské štúdium príbuzného, najmä umeleckého zamerania.

Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné vykonanie talentových skúšok a dobrý prospech. Skúšky sú anonymné a ich výsledky hodnotí komisia na základe stanovených kritérií pre prijatie uchádzačov, ktoré škola zverejňuje na svojej výveske a webovej stránke do 1.februára príslušného školského roka.

Záujemcovia o štúdium majú možnosť prihlásiť sa do prípravných kurzov kreslenia a odborných konzultácií, ktoré vedú skúsení pedagógovia školy. Kurzy prebiehajú v turnusoch v čase od novembra až po marec podľa záujmu a množstva uchádzačov.

ŠÚV organizuje každoročne v novembri a v júni deň otvorených dverí, na ktorom prezentuje jednotlivé študijné odbory a poskytuje konzultácie i podrobné informácie o štúdiu.

 

V súčasnosti poskytuje ŠÚV možnosť štúdia v:

4-ročných študijných odboroch:

8245 6 07 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - maliarske techniky
8234 6 00 výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu
8259 6 00 animovaná tvorba
8260 6 00 propagačné výtvarníctvo
8261 6 00 propagačná grafika
8297 6 00 fotografický dizajn
8221 6 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn
 

2- ročných pomaturitných študijných odboroch:

8221 6 11 grafický a priestorový dizajn

8221 6 09 fotografický dizajn

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

MgA.Peter Čisárik - riaditeľ
Ing. Petra Gáborová - zástupkyňa

 

Kde nás nájdete?

Zobrazit